• نام پروژه: پلان طبقات

پروژه فیروزه در زمینی به مساحت ۲۳۵۷ مترمربع در حال احداث است. مساحت زیر بنای ناخالص پروژه ۱۶.۷۷۸ مترمربع و زیر بنای خالص کل ۷.۱۳۳ متر مربع و مساحت مفید تجاری در این پروژه حدود ۵.۹۰۸ متر مربع است. پروژه چهار باغ دارای ۹ طبقه بوده که کاربری طبقات منفی چهار تا مفی دو، پارکینگ، انباری و تاسیسات است. کاربری طبقه زیر همکف، اول و دوم مجموعه تجاری، کاربری طبقه سوم، فودکورت و طبقه چهارم رستوران است. در طبقه زیر همکف یک واحد تجاری وجود دارد که به صورت طبقاتی تا طبقه منفی چهار ادامه دارد. با توجه به قرارگیری بخشی از خط مترو در زیر ساختمان پروژه، قسمت غربی پروژه در طبقه منفی دو، سه و چهار از سایر قسمت ها جدا شده و دسترسی آن را محدود کرده است به همین دلیل امکان ایجاد پارکینگ در این محدوده وجود نداشته و فضاهای آن تبدیل به تجاری و انبار شده است. پروژه دارای یک ورودی برای تردد خودروها در کوچه شاهد در ضلع جنوبی می­باشد.

مجتمع تجاری چهارباغ دارای ۵۸ واحد تجاری، یک فود کورت با ۹ غرفه و یک رستوران است.

ورودی اصلی ساختمان در طبقه همکف و از غرب مجموعه میباشد. تعداد واحدهای تجاری در طبقه همکف ۱۳ واحد بوده که مساحت واحدهای آن بین ۴۴ تا ۸۸ مترمربع ، در طبقه زیر همکف تعداد ۱۴ واحد تجاری با مساحت ۳۴.۵ تا ۱۲۴۲متر مربع، در طبقه اول تعداد ۱۵ واحد تجاری با مساحت ۵۰ تا ۱۶۶ مترمربع، در طبقه دوم تعداد ۱۶ واحد تجاری با مساحت ۴۶ تا ۱۶۶ مترمربع میباشد. مساحت غرفه های فود کورت ۳۴ تا ۴۲ متر مربع است.

  • سه طبقه زیر زمین با کاربری پارکینگ به تعداد۱۲۷ پارکینگ
  • چهار طبقه تجاری به تعداد ۶۱ واحد به مساحت ۳۵۴۷ متر مربع
  • یک واحد تجاری بزرگ در سه طبقه به مساحت ۱۱۰۹ متر مربع
  • یک طبقه فود کـورت شـامل ۱۰ واحد به مساحت ۴۱۴ متر مربع و فضای مشاعی به مساحت ۷۴۱ متر مربــع و تراس روباز بــه مساحت ۲۰۷ متر مربع
  • یک طبقه شامل رستوران به مساحت ۱۰۰۸ متر مربع
X